Dokumenten är i PDF-format om inget annat anges.

Bakgrund: Lantmäterimyndigheten i Skåne Län beslutade 2000-08-25 att Ranarps, Segelstorps och Ängelsbäcks Vägförening skulle ombildas till Ranarps, Segelstorps och Ängelsbäcks Samfällighetsförening. Ärendenummer M983034.

Stadgar

Fastighetskarta

Lantmäteriets beslut (se sista sidan angående andelstal)

Föreningens organisationsnummer är 717902-7706.